Základná škola - Obec Slivník - oficiálna stránka

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Základná škola

Inštitúcie > Školstvo
Základná škola v Slivníku je neplnoorganizovanou základnou školou so všetkými radosťami aj starosťami, ktoré školský život prináša. Poskytujeme primárne vzdelávanie podľa ISCED 1 žiakom 1.-4. ročníka. Žiaci sa vyučujú v kombinácii 1.-2. ročník v prvej triede a 3.-4.ročník v druhej triede.
Dominantnou úlohou a cieľom nášho snaženia je pracovať tak, aby žiaci zažili v škole pocit úspechu a rozprávali s radosťou o živote v škole. Naši krédom je byť tu pre žiakov a nie naopak. Partnerským a humánnym prístupom všetkých zamestnancov školy k žiakom, rodičom žiakov školy, miestnej komunite dosiahnuť výsledok – byť školou modernou, kvalitnou, komunitnou a otvorenou. Tejto skutočnosti zodpovedá i obsah vzdelávania na základnej škole v mimoškolských aktivitách, záujmových útvaroch a ostatných podujatiach školy.

PaedDr. Lenka Jakubčiaková
riaditeľka školy
mobil: 0907959626
mail: zsslivnik@gmail.com
Aktuality zo školy

Zadania pre 3.roč. v termíne od 6.4.do 10.4.2020

SJL: Rozprávanie príbehu podľa osnovy- str. 65/3- písomne

        VS po z- str.66/ odpíš si vs a nauč sa ich spamäti, 66/3- písomne.

        Str.67/4,5,6,7   str. 68/ 8- písomne, 9, 10( diktát prepíš).

        Opakovanie s Opkom Hopkom (palec, 2.a 3. prst), pz str. 42,43.

MAT: uč. Str. 56/2,4,6,7

Násobilka- delilka č.10- prepíš si násob. a delilku do zošita, nauč sa ju spamäti spolu           s násobkami č. 10.

Uč.str. 57/2,3,4,5,6,7,8,9,11  

Pz str. 22,23

Zb.úloh str.50,51

PDA: Význam lesa ( str.60,61)

Prečítaj si palubný denník a nauč sa porozprávať vlastnými slovami o význame lesa pre človeka. Uč. str. 60/9- vypracovať na výkres ako projekt, str. 61/4- doplň v prac. učebnici.

ČÍT: Tomáš Janovic- Jeleňvízor( prečítaj si text a vypracuj str. 91/4)

        Krista Bendová str. 92

        Pz str. 45,46

        Mimočítankové čítanie str. 20,21- SLON.

 

Zadania pre 4.ročník v termíne od 6.4. do 10.4.2020

SJL: Nominatív uč.str.77- odpíš si poučku, nauč sa ju.

                            Uč.str.77/2,4 a,b

       Genitív- uč.str. 78- odpíš si poučku, nauč sa ju. Uč.str. 78/ 1,2,3,4,5

       Datív- str. 78/1   79/ 2,3,4,5

       Akuzatív- str. 79/2   80/3,4,5,6

      PZ str.45,46

MAT: Sčítanie a odčítanie s prechodom cez základ

        Uč. str. 51/1,2,4,5,6,7,8,9,10     52/2,3,4,5,6,7,8,11   PZ str. 42

VLA: Poľana str 36-38

         Lučenec s okolím str. 39-41

        Vypracuj úlohy v prac. učebnici. Nauč sa základné údaje o Poľane a Lučenci porozprávať podľa   

        mapy.

PDA: Rastliny vodného spoločenstva- uč. str. 94-96, doplniť úlohy v prac. učebnici, vedieť porozprávať o lekne bielom.

ČÍT: Múroobrazy – uč. str. 96

        Čitateľ komiksov- uč. str. 97, odpíš si poučku o komikse, nauč sa ju vlastnými slovami vysvetliť.

        Malý princ- uč. str. 97, str. 102/3,4- vypracuj písomne, PZ str. 57,58,59.

 

Iné vzdelávacie portály, ktoré môžete podľa možnosti využívať:

https://www.ucimenadialku.sk/

https://www.kozmix.sk/

https://www.gramar.in/sk/

https://www.zborovna.sk/naj.php

https://programalf.com/alf/sk/

http://planetavedomosti.iedu.sk/

https://www.bezkriedy.sk/metodici.php

https://www.viemeposlovensky.sk

https://www.eduportal.sk/

https://www.aitec.sk/

https://www.taktik.sk/

RTVS vysiela Školsky klub - vyučovanie cez obrazovku (každý pracovný deň od 9:15 h)

 

 

  


Zápis detí do 1. ročníka

V termíne medzi 15. a 30. aprílom 2020 sa uskutočnia zápisy žiakov do 1. ročníka základnej školy.

Ak vaše dieťa dovŕši do 31. 8. 2020 šesť rokov, je vašou povinnosťou zapísať ho na niektorú základnú školu.

Bez ohľadu na to, či uvažujete napr. o odklade školskej dochádzky alebo sa u vášho dieťaťa objavil problém, ktorý si bude vyžadovať špeciálny prístup a vy ešte stále neviete, na ktorej škole bude dieťatko reálne zaškolené – musíte ho zapísať do školy.

           

 Legislatíva k zápisu detí

Ak by ste potrebovali riešiť nejakú špecifickú situáciu, môžu vám pomôcť nasledovné zákony a nariadenia:

zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a   doplnení niektorých zákonov;

§ 19, § 20, § 23, § 24, § 25 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov;

vyhláška Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.

V súlade s touto legislatívou je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

 

Ako zapísať dieťa do základnej školy?

Presné miesto a čas zápisu určí zriaďovateľ školy – obec (pri štátnych školách), združenie alebo iná inštitúcia (pri súkromných a cirkevných školách) – formou všeobecne záväzného nariadenia alebo ohlásenia o zápise.

Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré v čase nástupu na povinnú šk. dochádzku dovŕši 6 rokov. Zápisu sa zúčastňuje dieťa so zákonným zástupcom. O tom, čo treba so sebou priniesť na zápis, informuje buď škola alebo je táto informácia súčasťou VZN. Zvyčajne to je:

·         občiansky preukaz zákonného zástupcu

·         rodný list dieťaťa

·         v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí,

·         vyplnená prihláška (tú si môžete niekde stiahnuť z webovej stránky školy, alebo ju vyplníte  priamo na zápise)

 

Kto posúdi, či je dieťa pripravené na vstup do školy?

Na jednej strane sú to samozrejme rodičia, ktorí vidia svoje dieťa a môžu vnímať jeho prednosti i rezervy. Pokiaľ sa však nad tým, čo by predškolák mal vedieť a zvládnuť zamýšľajú dostatočne včas, za obdobie od januára do augusta môžu toho spoločne v rámci prípravy urobiť veľmi veľa.

Na druhej strane by rodičia mohli požiadať o konzultáciu pedagóga v MŠ, ako on vníma dieťa z pedagogického hľadiska a či prípadne navrhuje nejaké odporúčania na prácu doma.

No a v konečnom dôsledku je to detský psychológ, ktorý cielenými diagnostickými prostriedkami dokáže posúdiť pripravenosť dieťaťa s ohľadom na nároky školy, na jeho sociálnu i emocionálnu pripravenosť. 

 

Existuje možnosť predčasného nástupu do školy?

Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

 

Čo ak s dieťaťom, ktoré by malo nastúpiť šk. dochádzku, žijete v zahraničí alebo plánujete do zahraničia odísť?

Dieťa musí byť riadne prihlásené do kmeňovej školy v Slovenskej republike. Pri zápise zákonný zástupca oznámi, že dieťa bude študovať v zahraničí a zároveň písomne požiada riaditeľa školy o povolenie študovať v zahraničí.

Môže tak urobiť aj na diaľku, nielen osobne.

 

Čo ak má dieťa dvojité občianstvo a trvale žije na území iného štátu?

V tomto prípade by ste už na Slovensku nemali nič riešiť, pokiaľ dieťa plánujete zaškoliť v krajine, kde má druhé občianstvo.

 

Kde nájdete informácie o termíne konania zápisu?

Informáciu o termíne konania zápisu by ste mali nájsť jednak u zriaďovateľa školy, na ktorú chcete zapísať vaše dieťa, na škole samotnej, a tiež v materskej škole – ak ju vaše dieťa navštevuje. 

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky