Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola, Slivník, Parádna 202
Adresa školyParádna 202, 076 12 Slivník
Telefón0566688150
E-mailzsslivnik@gmail.com
WWW stránkahttps://zsslivnik.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľPaedDr. Lenka Jakubčiaková0907959626zsslivnik@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
predsedaMgr. Dominika Kavčáková0907 655 883uč. 1.st.
pedagogickí zamestnanci   
    
    
ostatní zamestnanciMarta Kotosová0911 679 178tech. pracovník
    
zástupcovia rodičovErika Semanová0910 533 304 
 Mgr. Danka Tačarová0911 384 546 
    
    
zástupca zriaďovateľaBc. Peter Novák0911 399 232 
iní   

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

NázovObec Slivník
SídloHlavná 9/ 29
Telefón0566791309
E-mailslivnik@slivnik

§ 2. ods. 1 c

Činnosť rady školy

Rada školy má 5 riadnych členov: 1 zástupca pedagogických zamestnancov, 1 zástupca nepedagogických zamestnancov, 2 zástupcovia rodičov a 1 zástupca zriaďovateľa. ( Mgr. Dominika Kavčáková, Marta Kotosová, Mgr. J. Mešková, Mgr. D. Tačarová)

Rada školy posudzovala, pripomienkovala a prerokúvala na jednotlivých zasadnutiach príslušné pedagogické materiály- Plán práce školy, Školský vzdelávací program, Záverečnú správu o výchovno- vzd. činnosti..

Rada školy sa vyjadrovala ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy a školských zariadení.

Prerokúvala hospodárenie školy, odsúhlasovala nákup nových lavíc a stoličiek, ako aj iných zariadení a pomôcok na modernizáciu tried.

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 17

Počet tried: 2

Malotriedna základná škola vyučovala v šk. roku 22/23 v dvoch triedach. V I. triede- žiaci 3. ročníka, tr. uč. Mgr. D. Kavčáková. v II. triede spojené ročníky, 1. - 2. , tr. uč. Paed Dr. L. Jakubčiaková. Dvaja žiaci Dávid Boháč, Damián Boháč mali povolenú osobitú formu školskej dochádzky a štúdium ukončovali každý polrok školského roka komisionálnymi skúškami.

II. trieda: 1. ročník - 7 žiakov

2. ročník - 2 žiaci

I. trieda: 3. ročník - 8 žiakov
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried1111000004
počet žiakov72800000017
z toho v ŠKD 17      8

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP4   
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu2   

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov 44
vychovávateľov1 1
asistentov učiteľa 11
    
spolu156

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
1.2.huv1
1.2.3.4.tev2

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Hviezdoslav Kubín12.    
Zemplín spieva a hutori22.,3.    
Saliansky Maťko23.    
A slovo bolo u Boha2 2   
Matematická pytagoriáda17     
Matematický klokan17    úspešný riešiteľ
Namaľuj Vianoce1    regionálne kolo
Slávik Slovenska22    
Všedkovedko17     

Aktivity a prezentácia na verejnosti

V šk. roku 22/23 sme realizovali spolu s deťmi viacero vystúpení a programov:

- Úcta k starším- program realizovaný v sále KD obce Slivník

- Vianočná besiedka spojená s vianočnou burzou- program realizovaný v budove ZŠ

- Deň rodiny spojený s burzou pre rodičov a priateľov našej školy- program realizovaný v budove našej školy

- Program pre budúcich prváčikov spojený s divadielkom pre deti MŠ- program realizovaný v budove ZŠ

- Čítajme si- prezentácia najlepších čitateľov našej školy v miestnom rozhlasovom vysielaní s čítaním rozprávky o Guľkovi Bombuľkovi+ relácia o dôležitosti čítania v dnešnom svete.

§ 2. ods. 1 h

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

B) Krátkodobé

C) V školskom roku 2022/2023 boli školou vypracované projekty:

A) Dlhodobé projekty našej školy sa snažíme posúvať do enviromentálno- zážitkovej roviny, keďže škola participuje na vidieku:

- EDU včielky samotárky- projekt sme realizovali už druhý školský rok, snažíme sa rozširovať úle so včielkami samotárkami- murárkami, vysvetľovať význam ochrany včelstva pre náš život, viesť deti k chápaniu ochrany životného prostredia a ekosystému.

- Motýle v našej škole- každoročne obj. larvy motýľov, deti sa o ne starajú až pokiaľ sa nevyliahnu motýle, ktoré potom spoločne vypúšťame do voľnej prírody.

- Projekt Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok realizujeme už tretím rokom a snažíme sa ním viesť deti k empatii, spolupatričnosti, kreativite, fantázii, aby darček pre starších ľudí v DSS bol potešením nielen oka , ale aj duše.

B) V školskom roku 2022/ 2023 sme sa aktívne zapojili aj do krátkodobých projektov:

- Ako poznám sám seba- besedy a aktivity boli realizované 4 cyklických na seba nadväzujúcich aktivitách prostredníctvom pracovníčky CPPP a P Trebišov . Témami boli emócie, ich význam, zvládanie, výchova k zdravému životnému štýlu,

- Sokoliari a téma regionálnej výchovy , do ktorej sme sa spoločnými besedami s pracovníkmi oblastnej lesnej správy zapojili v mesiacoch apríl, jún.

- Čítajme si- celoslovenský týždenny projekt zameraný na rozvoj čítania a čitateľskej gramotnosti, organizátorom akcie je Linka detskej istoty. Cieľom okrem iného je zapojiť do spoločného čítania aj dospelých.

- Deň Zeme- sa uskutočnil blokovým vyučovaním žiakov 3. ročníka, ktorí potom získané vedomosti zúročili pri výsadbe kvetov v areáli školy, mladší žiaci zbierali a triedili odpad, maľovali na chodník a vytvorili plágát na tému ako sa predstavujú zelenšiu školu.

C) V šk. roku 2022/2023 sa pedagógovia zapojili do projektu MŠ podporujúceho ďalšie vzdelávanie pedagogických a odborných pracovníkov z plánu obnovy s témou kurikulárnej reformy KURIKULUM a DIGITALIZÁCIA.

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2022/2023, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

V šk. roku 2022/ 2023 nebola vykonaná inšpekcia .

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

Základná škola disponuje relatívne menším priestorom. Žiaci sa vyučovali v dvoch triedach, v ktorých boli spojené ročníky. I. trieda- 3.ročník. II. trieda- 1.- 2. ročník. I. trieda sa zároveň využívala ako odborná učebňa. V II. triede sa nachádza aj kabinet školských pomôcok. II. trieda zároveň slúžila ako ŠKD. Žiaci a učitelia sa stravovali v jedálničke, ktorá je súčasťou základnej školy. Školu dotvára zborovňa a školská chodba, ktorá slúžila ako šatňa, WC. Súčasťou školy je školský dvor, ktorý tvoria ihriská pre deti, ktoré sa nachádzajú pred aj za školou, často sa využívali na telesnú výchovu.

Zabezpečenie učebnými pomôckami bolo značne poznačené nedostatkom finančných prostriedkov, ktorými škola disponuje. Snažili sme sa žiakom zakúpiť nastaviteľné lavice, nové stoličky, pravidelne obnovovať maľovku a priestory školy.

Medzi najdôležitejšie plány zaraďujeme obnovu školského nábytku( lavice, stoličky pre žiakov), zriadenie školskej knižničky, vybudovanie telocvične úpravou malej terasy, ktorou budova disponuje.

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Naša škola bola v školskom roku 2022/ 2023 úspešná najmä v recitačných a speváckych súťažiach:

Kvetoslava Szczygieľová - 2.m. okresné kolo Hviezdoslavov Kubín , Šaliansky Maťko- okresné kolo, A slovo bolo u Boha- okresné kolo, Zemplín špiva- 2. miesto okresné kolo, Zemplín hutorí- 3. miesto, okresné kolo, Slávik Slovenska- obvodové kolo-účasť.

Mária Szczygieľová - 3. m. okresné kolo Zemplín špiva, 3. m. okresné kolo Zemplín hutorí, A slovo bolo u Boha- krajské kolo- účasť, Slávik Slovenska- obvodové kolo- účasť.

Šimon Novák- Hviezdoslavov Kubín- okr. kolo- účasť

Mário Makula- Klokanko - úspešný riešiteľ celoslovenské kolo

Adriána Tačarová- Namaľuj Vianoce- pochvalné uznanie, obvodová výtvarná súťaž

Laura Schneiderová- plavecká súťaž- šk. kolo

Nedostatky vnímame najmä v prírodovedných predmetoch, kde sa musíme snažiť viac rozvíjať logické a priestorové vnímanie detí.

§ 2. ods. 3 a

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: V šk. roku 22/23 sme mali jedného žiaka so ŠVVP, ktorému bol pridelený asistent učiteľa.

§ 2. ods. 3 b

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2022: súčet / počet dievčat Zapísaných 6 bud. prváčikov / 2 dievčatá

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2022: súčet / počet dievčat K 15.9. máme 6 prváčikov / 2 dievčatá

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Odložená dochádzka: 0

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2023

K 30.6. 2023 v našej základnej škole neukončil dochádzku ani jeden žiak.
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 3 e

Klasifikácia tried

TriedaANJETVHUVINFMATNBVPVCPVCPDAPVOSJLSprTEVVUCVLA
1A21,29   1,29    11,291   
Druhý ročník1  11    111   
3A41,25 111,25 1 1,13 1,2511 1
Štvrtý ročník               

TriedaVYV
1A2 
Druhý ročník 
3A41
Štvrtý ročník 

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1A27700
Druhý ročník2200
3A48800
Štvrtý ročník0000

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

- rodičovský príspevok- 40eur

- triedny fond- 10 eur

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

- využité na záujmovú- krúžkovú činnosť

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Štvorlístok151Slávka Kutná
Dramatický krúžok101Mgr. D. Kavčáková

§ 2. ods. 5 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy a rodičov je neoddeliteľnou súčasťou výchovno- vzdelávacieho procesu. Umožňuje nielen zvyšovať motiváciu žiakov pre učenie, ale aj pomáha identifikovať a pracovať napr. s poruchami učenia, či problémovým správaním. Ak je spolupráca na dobrej úrovni, prispieva to samozrejme k harmonickému rozvoju dieťaťa. Ide nielen o zapájanie rodičov do života školy prostredníctvom Rady školy. Našou snahou bolo vtiahnuť rodičov priamo do diania v škole, do zdieľania spoločných radostí , do riešenia spoločných problémov vo výchove a vzdelávania ich detí.

Aktivity boli zamerané na zapojenie rodičov do života školy, na oblasť komunikácie s rodičmi, vzájomné poskytovanie informácií o živote školy, triedy a vyučovacích výsledkoch, o tom ako sa dieťaťu v škole i mimo nej darilo.

Organizovali sme aj zážitkové podujatia, ktoré poskytli rodičom školy možnosť spoznať filozofiu školy( školské akadémie, vystúpenia v obci, v miestnom rozhlase, burza).

§ 2. ods. 5 d

Iné podstatné skutočnosti

Žiaci boli zaradení do dvoch tried. Na športové aktivity nám chýbala telocvičňa. Stravovanie bolo zabezpečené v školskej jedálni. Výchovno- vzdelávací proces bol zabezpečený kvalifikovaným pg. personálom. Areál školy prispôsobený žiakom 1. stupňa . Žiaľ, je to verejný priestor, čo je na škodu základnej školy.

Záver

Vypracoval: PaedDr. Lenka Jakubčiaková

V Slivníku, 19. septembra 2023

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Vyjadrenie rady školy

Rada školy bola oboznámená so Záverečnou správou o výchovno- vzdelávacej činnosti v šk. roku 2022/ 2023 a súhlasí s predloženou Záverečnou správou.