Slivník
obec Slivník
rozšírené vyhľadávanie

Zápis detí

Riaditeľstvo Materskej školy v Slivníku oznamuje, že zápis detí do materskej školy bude prebiehať od 3. mája 2021 do 31. mája 2021 v budove Materskej školy.

Pri vstupe do budovy je potrebný negatívny test.

Zápis sa bude konať bez prítomnosti detí.

Pri zápise dieťaťa do MŠ je potrebné predložiť:

-písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

-potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa

-kópiu preukazu poistenca dieťaťa

-ak sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca k žiadosti predloží:

a) potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast

b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

c) odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.

Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné, preto budú tieto deti prijímané prednostne. Od školského roku 2021/2022 bude môcť dieťa plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj formou individuálneho vzdelávania.

Prípadné otázky adresujte na ms.slivnik202@gmail.com alebo na t.č. 056/6791375 a +421905180485.

 

Vzor žiadosti a lekárskeho potvrdenia:

 

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

podľa § 59 ods. 3,  4 a  7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 3 ods. 1 až 3 vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z., ktorou sa mení vyhláška č. 306/2008 Z. z. o materskej škole

Podpísaný rodič(ia) – zákonný(í) zástupca(ovia) dieťaťa žiadam(e) o prijatie dieťaťa do Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským,  Parádna ulica 202, Slivník.

 

Meno a priezvisko dieťaťa........................................................................................................................

Dátum narodenia.................................................Miesto narodenia........................................................

Rodné číslo........................................Národnosť.................................Štátna príslušnosť .........................

Adresa trvalého pobytu:............................................................................................................................

Adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu: .................................................................................................................................................................

 

Otec/zákonný zástupca – titul, meno, priezvisko.....................................................................................

Adresa trvalého pobytu...........................................................................................................................

Adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu

..................................................................................................................................................................

Kontakt na účely komunikácie.................................................................................................................

Matka / zákonný zástupca – titul, meno, priezvisko: ...............................................................................

Adresa trvalého pobytu  ..........................................................................................................................

Adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu

..................................................................................................................................................................

Kontakt na účely komunikácie .................................................................................................................

Žiadam (e) prijať dieťa do materskej školy na:

a) celodennú výchovu a vzdelávanie

b) poldennú výchovu a vzdelávanie

Záväzný nástup dieťaťa do materskej školy žiadam(e) odo dňa:..............................................................

 

 

 

VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO(ÝCH) ZÁSTUPCU (OV) DIEŤAŤA:

a) Vyhlasujem, že svoje dieťa po príchode do materskej   osobne odovzdám službukonajúcemu pedagogickému zamestnancovi a po ukončení výchovno-vzdelávacej  činnosti ho preberie zákonný zástupca alebo iná poverená osoba (staršia ako 10 rokov), a to na základe môjho písomného splnomocnenia.

b) Zaväzujem sa, že pred prvým vstupom dieťaťa do materskej školy a po neprítomnosti v materskej škole dlhšej ako 5 dní, písomne oznámim riaditeľstvu materskej školy, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (v zmysle § 24 ods. 6 písm. b), c), ods. 7, 8 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

c)  Zároveň sa zaväzujem, že budem pravidelne mesačne platiť príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v materskej škole v zmysle § 28 ods. 3 – 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s VZN č. 1/2019 obce Slivník zo dňa 15.2.2019 vo výške 7 € .

 d)  Súhlasím so spracúvaním osobných údajov dieťaťa uvedených v prihláške na účely materskej školy a jeho zriaďovateľa, ktorí osobné údaje použijú výlučne v rámci platných legislatívnych predpisov (zákon č. 596/2003 Z. z., výnos č. 23609/2008-II/1, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 29775/2007-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (oznámenie č. 597/2007 Z. z.).

e) V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasíme so zberom a spracovaním osobných údajov o mojom dieťati a o identifikácii mojej osoby /našich osôb ako rodičov/zákonných zástupcov pre potreby  školy v súlade s § 11 ods. 6 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní.

f) Čestne vyhlasujem, že dieťa nie je prihlásené v inej materskej škole.

 

Dátum: ..............................................

Zákonný zástupca – meno, podpis: ......................................................................................................

Zákonný zástupca – meno, podpis: .....................................................................................................

 

Žiadosť prijala: ................................................. Dátum prijatia žiadosti: .............................................

 

 

 

 

Potvrdenie  všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa

 

Meno dieťaťa...............................................................Dátum narodenia: ..................................

Bydlisko: ....................................................................................................................................

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa podľa §24 ods.6 a 7 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

Vyjadrenie:

Dieťa je spôsobilé/nespôsobilé navštevovať materskú školu.

Psychický vývin: .........................................................................................................................................

Fyzický vývin: .............................................................................................................................................

Alergie, druh a stupeň, iné závažné problémy: ..........................................................................................

...................................................................................................................................................................

Údaje o povinnom očkovaní: .....................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

 

Dátum: .........................................                                  ..................................................................

 

                                                                                                                   Pečiatka a podpis lekára

Dátum vloženia: 1. 2. 2021 4:02
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 5. 2021 4:05

Inštitúcie

Mobilná aplikácia

logo

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Google playApp store

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Suché kopy, mokré snopy.

Sviatok

Meniny má Bohuslav, Božislav, Svorad

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:48

Slnko zapadá:20:31

Kontakt

Obec Slivník
Hlavná ulica 9/29
076 12 Slivník

 

Telefón: 056 6791309
Fax: 056 6687280

Starosta obce:
Ing. Ján Michalko
Tel: +421 905 597 939
Email: slivnik@slivnik.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Utorok: 08.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Streda: 08.00 – 12.00 13.00 – 16.30
Štvrtok: 08.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Piatok: 08.00 – 12.30